Polityka prywatności sklepu Opt Lasers
https://optlasers.com/ https://optlasersgrav.com/

("Sklep")

Szanowny Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś czuł się komfortowo podczas korzystania z naszych usług. Dlatego poniżej przedstawiamy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies wykorzystywanych przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem GDPR, czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem w odniesieniu do Twoich danych osobowych jest Tomorrow's System Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 125/35, 15-337 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000535029, NIP 5423238556, REGON 200866868, kapitał zakładowy 8.300,00 zł.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć konto użytkownika i korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam swoich danych osobowych.

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach wskazanych poniżej, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych. Usługi te mogą polegać m.in. na prowadzeniu Twojego konta.

Cele przetwarzania danych.:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, mogą to być:

 • świadczenie usług, które oferujemy, takich jak obsługa konta,
 • przetwarzanie Państwa zamówień,
 • marketing bezpośredni,
 • wysyłanie biuletynów informacyjnych.

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Państwa działań, mogą one obejmować:

 1. umowę o świadczenie usług lub działania podjęte na Państwa prośbę w celu zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. umowa sprzedaży lub działania podjęte na Państwa żądanie w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 3. obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w związku z prowadzeniem księgowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się ją wyrazić (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 5. naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 6. naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w przetwarzaniu danych do celów:
 • marketingu bezpośredniego,
 • analitycznych i statystycznych,
 • badania satysfakcji klienta.

Podanie danych:

 • dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutki niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • niemożność rejestracji w Sklepie,
 • niemożność korzystania z naszych usług,
 • brak możliwości dokonywania zakupów w Sklepie,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych oferowanych w Sklepie,
 • brak możliwości otrzymywania propozycji produktów, którymi mogą być Państwo zainteresowani.

Możliwość wycofania zgody:

 • w dowolnym momencie.

Przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem do czasu wycofania zgody.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie personalizować dla Ciebie pewne treści, tj. dokonywać profilowania z wykorzystaniem Twoich danych osobowych. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami mogą być Państwo zainteresowani na podstawie Państwa dotychczasowej aktywności, oraz na wyświetlaniu reklam takich sprofilowanych produktów.

Wykonywane przez nas profilowanie nie będzie skutkowało decyzjami wywołującymi dla Ciebie skutki prawne lub wpływającymi na Ciebie w podobnie znaczący sposób.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Będziemy przetwarzać Twoje dane tylko tak długo, jak długo będziemy mieć do tego podstawę prawną, czyli do momentu, gdy:

 1. ustania prawnego obowiązku przetwarzania Twoich danych (w szczególności związanego z prowadzeniem księgowości), lub
 2. ustania możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony, lub
 3. wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, jeżeli była ona podstawą takiego przetwarzania lub
 4. zostanie uwzględniony Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych - jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych był prawnie uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

- w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma zastosowanie w sprawie i które nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączeń za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE PRAWA

Masz prawo zażądać:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. poprawienia ich,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także prawo do:

wniesienia w dowolnym momenciesprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:

 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

 • gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, o ile przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

COOKIES

Nasz Sklep, jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies. Pliki te:

 • są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu itp.);
 • umożliwiają Ci m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu;
 • nie zmieniają ustawień Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji w swojej przeglądarce, możesz w każdej chwili:

 • usunąć pliki cookies,
 • zablokować możliwość korzystania z plików cookies w przyszłości.

W tym Sklepie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętania informacji o sesji użytkownika,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Informacje te można odczytać, naciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto, w zależności od tego, z jakiej przeglądarki korzystasz, odpowiednie instrukcje znajdziesz na poniższych stronach:

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzonym przez nas Sklepem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Poniżej przedstawiamy listę możliwych odbiorców Twoich danych:

 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • -dostawca płatności
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • podmiot zapewniający wysyłkę newslettera
 • dostawcy usług hostingowych *.
 • podmiot udostępniający skrzynkę e-mail **
 • biuro rachunkowe
 • dostawcy usług marketingowych, w tym portali społecznościowych **
 • dostawca usług analitycznych **
 • dostawca oprogramowania do zarządzania zespołem
 • dostawca przeglądów Sklepu
 • dostawca usług w zakresie prowadzenia sklepu
 • dostawca usług optymalizacji Sklepu
 • odpowiednim organom publicznym, w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępniania im danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

W związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odpowiedni poziom ochrony Państwa danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewniają:

* decyzję Komisji Europejskiej 2002/2/WE w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej przez kanadyjską ustawę o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych,

** udział w programie Tarcza Prywatności UE-USA, ustanowionym decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad zapewniających odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących Twoich danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na następujący adres e-mail:

info[at]optlasers.com